Micro Absorb rose 超细纤维抛光布(粉)

编码: SE1091250

Micro Absorb rose 超细纤维抛光布(粉)

粉红色 NANO EXPRESS专用......

超细纤维抛光布(粉)
聚酯纤维,直径比人类发丝小100倍,拥有惊人的吸水性,缩短抛光时间,防止细微物沾染,NANO EXPRESS专用。